2023-04-17

Deklaracja dostępności

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego IFJ PAN.

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-08.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
  • Zamieszczone na stronie zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów dla osób niewidzących lub słabowidzących.

 

Wyłączenia:

  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Zdjęcia i grafiki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Pierwsza publikacja deklaracji: 2020-07-21.

 

Odnośniki na stronie zostały wyróżnione, a teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

 

Wszystkie zdjęcia i grafiki prezentowane w serwisie zawierają opisy alternatywne. Grafiki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.

 

Strony serwisu można bez problemów powiększyć do 300%, możliwa jest również zmiana wielkości czcionki. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS, jednak zawartość stron jest łatwa do odczytania nawet w przypadku ich wyłączenia. Po stronach serwisu można również poruszać się używając jedynie klawiatury.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem dostepnosc@ifj.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 662 83 21 lub 12 662 80 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk zlokalizowany jest pod adresem ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.

 

Dostęp na teren IFJ PAN realizowany jest przez dwie bramy wjazdowe. Ze względu na specyfikę obiektu dostęp na teren jest ograniczony i dla osób spoza grona pracowników wymaga uzyskania przepustki. Zarówno zabezpieczony szlabanami wjazd dla pojazdów, jak również dostęp dla osób pieszych, wymaga otwarcia kartą, którą wraz z przepustką można uzyskać od personelu jednej z wartowni, zlokalizowanych przy każdej bramie.

 

Brama główna znajduje się od strony południowej, od ulicy Radzikowskiego. Przy bramie zlokalizowana jest wartownia czynna całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia i święta.

 

Brama północna dostępna jest od ulicy Mięsowicza i skrzyżowania z ulicą Sosnowiecką. Brama czynna jest w dni powszednie, w godzinach 6:00 – 18:00.

 

Na terenie Instytutu znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a wyznaczony personel wartowni służy pomocą w dostępie do budynków. Pomoc zapewniona jest również dla osób niepełnosprawnych, które na teren Instytutu chcą wjechać bezpośrednio na wózkach inwalidzkich. Osoby te mogą skorzystać z asysty wartownika, aby wyznaczoną trasą dostać się w planowane miejsce.

 

Do kompleksu budynku głównego niepełnosprawni korzystający z wózka mogą dostać się pochylnią zlokalizowaną przy budynku 0 od strony północnej. Budynek ten wchodzi w skład połączonych budynków kompleksu głównego, na który składają się budynki 0, 2, 3 oraz 5, a także budynek biurowy nr 4. Mapkę obrazującą lokalizację poszczególnych budynków oraz dróg wewnętrznych wraz z parkingami można uzyskać od personelu wartowni.

 

Wewnątrz budynków wchodzących w skład kompleksu głównego na chwilę obecną istnieją przeszkody stanowiące ograniczenie w swobodnym ruchu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Wśród nich należy wymienić różnice poziomów pomiędzy kondygnacjami budynku biurowego 4 a pozostałą częścią kompleksu, jak również wynikające z tego faktu utrudnienia w dostępie do windy. W najbliższym czasie planowane jest podjęcie działań mających na celu poprawę tej sytuacji. Planuje się również wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a także montaż systemu przyzywającego pomoc wartownika dla kierującego pojazdem niepełnosprawnego.

 

Wewnątrz kompleksu głównego dostępne są dwie toalety dla niepełnosprawnych dostępne z poziomu parteru.

 

Na terenie IFJ PAN znajdują się również następujące budynki:

  • Budynek Centrum Cyklotronowego Bronowice, do którego istnieje dostęp bez przeszkód bezpośrednio wejściem głównym od strony południowej. Dodatkowo od strony zachodniej dostęp zapewnia przystosowana pochylnia. Wewnątrz budynku znajduje się dostępna winda, a występująca w części przeznaczonej dla pacjentów różnica poziomów zabezpieczona jest poprzez przystosowaną dla niepełnosprawnych pochylnię. Budynek wyposażony jest również w toaletę przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz wyznaczone miejsce parkingowe od strony południowej. Ze względu na specyfikę obiektu dostęp do znacznej części jego obszarów jest ograniczony i wymaga uzgodnienia.
  • Budynek 26, do którego dostęp przez główne wejście od strony wschodniej możliwy jest bez przeszkód ze względu na brak różnicy poziomów. W budynku zlokalizowana jest winda oraz toalety dla niepełnosprawnych na każdej kondygnacji.
  • Budynek 25 - możliwy dostęp bez różnicy poziomów od strony północnej, jednak wejście to prowadzi bezpośrednio przez obszar Działu Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI), więc wymaga wcześniejszego uzgodnienia i pomocy ze strony IFJ PAN. Na inne kondygnacje budynku dostęp jest utrudniony, a obiekt nie posiada windy.
  • Budynek 18 - możliwy dostęp od strony północnej bez różnicy poziomów. Jest to obiekt parterowy. W budynku nie ma zlokalizowanej toalety dla niepełnosprawnych.
  • Budynek 1 - dostęp do budynku jest ograniczony, możliwy na chwilę obecną od strony północnej przez nowopowstałą rampę z dostępem do laboratorium ICP-MS oraz przez bramę segmentową z dostosowaną furtką (konieczna pomoc drugiej osoby). Ze względu na specyfikę obiektu, przeszkody architektoniczne oraz zróżnicowanie poziomów dostęp do znacznej części jego obszarów jest ograniczony i wymaga uzgodnienia albo jest niemożliwy. Budynek wyposażony jest w jedną toaletę dla niepełnosprawnych na poziomie parteru przy bramie segmentowej.
  • Budynki 6 i 14 są obiektami parterowymi z dostępem bezpośrednio z poziomu otaczającego terenu, jednak ze względu na fakt, iż są to budynki w całości o charakterze laboratoryjno-badawczym, dostęp do nich jest ograniczony.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.



Zapoznałem się..