2020-03-26

Sukcesywna dostawa wody źródlanej dla IFJ PAN w Krakowie

„Sukcesywna dostawa wody źródlanej dla IFJ PAN w Krakowie”, znak sprawy DZI-271-24/20

 

Przedmiotem konkursu jest sukcesywna wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 l wraz z akcesoriami.

Postępowanie nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych (na podstawie art. 4 pkt. 8 PZP), prowadzone zgodnie z Regulaminem postępowania konkursowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (Zarządzenie Dyrektora IFJ PAN nr 23/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Tryb i termin składania ofert – konkurs na podstawie zebranych ofert: 03.04.2020 r., do godz. 11:00.

 

Miejsce składania ofert – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Kancelaria Ogólna, pokój nr 5212.

 

Termin rozpoczęcia i miejsce konkursu – 03.04.2020 r., godz. 11:30 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, bud. 4, I piętro, pok. 4102.

 

Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy.

 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i osobami zainteresowanymi uczestnictwem w postępowaniu jest: Aleksandra Dąbrowska-Ptak, Tel. 12 662 8417, e- mail: aleksandra.dabrowska@ifj.edu.pl.

Załączniki

  Ogłoszenie.pdf 418,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wymagania ofertowe zał.1.pdf 349,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz oferty zał.2.doc 69,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz cenowy zał.3.doc 57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy zał.4.pdf 303,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...31.03.2020 r. 308,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się