2020-02-17

Sprzedaż książek przez IFJ PAN w Krakowie

„Sprzedaż książek przez IFJ PAN w Krakowie”, Znak sprawy: DZI-S-271-3/20

 

Przedmiotem sprzedaży są książki z Biblioteki Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, które zostały wycofane z księgozbioru. Lista książek wraz z ceną dostępna jest w załączniku nr 1 do Ogłoszenia, jak również  u osób merytorycznych – pracowników Biblioteki IFJ PAN, gdzie równocześnie można zapoznać się ze stanem książki/ek.

 

Procedura uproszczona prowadzona jest w oparciu o §12 Regulaminu zbywania majątku ruchomego Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Zarządzenie Dyrektora IFJ PAN nr 33/2019 z dnia 24.09.2019 r.).

 

Tryb i termin trwania postępowania – procedura uproszczona, do dnia 31.03.2020 r., do godz. 14:00

 

Nowy termin składania ofert30.04.2020 r. do godz. 14:00

 

Oferty należy składać wyłącznie na adres e-mail: library@ifj.edu.pl.

 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Kupującymi i osobami zainteresowanymi zakupem książek oraz do wystawienia dokumentu wydania (załącznik nr 2) upoważnione są osoby merytoryczne - pracownicy Biblioteki IFJ PAN:

a)       Pani mgr Natalia Nowak, tel. 12 662 8328, library@ifj.edu.pl.

b)       Pani mgr Małgorzata Zelek-Łata, tel. 12 662 8328, library@ifj.edu.pl.

c)       Pani Ewa Węgiel, tel. 12 662 8328, library@ifj.edu.pl.

Załączniki

  Ogłoszenie.pdf 230,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dokument wydania zał.2.pdf 117,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista książek zał.3.xlsx 29,1 KB (xls) szczegóły pobierz
  Informacja.pdf 292,68 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się